آموزش: برگزاری اولین دوره "بازرسی جوش لوله کشی فرآیندی" در موسسه علم و فن جوش

برگزاری اولین دوره "بازرسی جوش لوله کشی فرآیندی" در موسسه گسترش علم وفن جوش

مرکز آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش در ادامه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی خود، دوره بازرسی جوش لوله کشی فرآیندی بر اساسASME B31.3 " را برگزار نمود. این دوره با تدریس استاد منوچهر تقوی و به مدت 24 ساعت برگزار گردید.

مشاهده تصاویر