اولین دوره بازرسی جوش لوله کشی فرآیندی براساس ASME B31.3