نصب هود موضعی جوشکاری پتروشیمی غدیر

طراحی، ساخت و نصب هود موضعی جوشکاری در کارگاه تعمیرات پتروشیمی غدیر ماهشهر.