حضور موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان برگزار کننده کارگاه های آموزشی جانبی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

حضور موسسه گسترش علم و فن جوش بعنوان برگزار کننده کارگاه های آموزشی جانبی شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

شانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران در تاریخ 1 و 2 دی ماه در دانشگاه یزد برگزار می گردد که موسسه گسترش علم و فن جوش برگزاری دو کارگاه آموزشی جانبی کنفرانس را بر عهده دارد.

همچنین موسسه در نمایشگاه جانبی کنفرانس نیز دارای غرفه خواهد بود.

دریافت لیست و برنامه کارگاه ها