تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری " مهندسین جوش استان خوزستان"

مشاهده متن کامل خبر