حضور موسسه در پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

حضور موسسه در پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

وسسه گسترش علم و فن جوش  در راستای تامین اهداف عالیه خود در زمینه ارتقاء جایگاه و توسعه صنعت جوش و همچنین معرفی خدمات تخصصی خود و ایجاد ارتباط موثر با کارشناسان و متخصصان صنایع، در پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و به عنوان یکی از حامیان اصلی این کنفرانس حضور یافت.

این حضور در چهار قالب زیر صورت پذیرفت:

- حضور در کمیته های علمی و اجرایی کنفرانس

- حمایت مالی از برگزاری کنفرانس بعنوان اسپانسر اصلی

- برنامه ریزی و برگزاری تمامی کارگاه های آموزشی جانبی کنفرانس

- شرکت در نمایشگاه جانبی کنفرانس

این کنفرانس و نمایشگاه جانبی آن در تاریخ 9 و 10 دی ماه سال 1393 در محل دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید.

مشاهده تصاویر