قبلی 1 2 بعدی

- سوالات نمونه  تنشهای پسماند و پیچیدگی در جوشکاری--

مدرس: رضا کلانتریان


- سوالات نمونه فرآیندهای پیشرفته جوشکاری--

مدرس: رضا کلانتریان


- سوالات نمونه تضمین کیفیت جوشکاری--

مدرس: رضا کلانتریان


تعاریف سیستمهای مدیریت کیفیت

مدرس: رضا کلانتریان


فرم بینایی سنجی

 


- سوالات نمونه آشنایی با استانداردهای جوشکاری--

مدرس: رضا کلانتریان


- سوالات نمونه فولادهای پرآلیاژ--

مدرس: رضا کلانتریان


سوالات نمونه جوشکاری تعمیری

مدرس:  رضا کلانتریان


فایل ارائه کارگاه آموزشی "الزامات حذف و تعمیر عیوب جوش خط لوله بر اساس آخرین ویرایش استاندارد API 1104"

مدرس: امیر حسینی کلورزی


فایل ارائه دوره "اصول بازرسی از ساخت/خرید تجهیزات"

مدرس: امیر حسینی کلورزی


قبلی 1 2 بعدی