پژوهش: تشکیل مجمع انجمن مهندسین جوش استان خوزستان

تشکیل مجمع انجمن مهندسین جوش استان خوزستان

مجمع انجمن جوش مهندسین استان خوزستان در تاریخ 94/6/1 در سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی کارگران خوزستان برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور تعداد زیادی از اعضای انجمن تشکیل گردید، اساسنامه انجمن به تصویب رسید و هیئت مدیره با رای اعضا مشخص شدند.