آموزش: "برگزاری چهارمین دوره " بازرسی فنی رنگ و پوشش های صنعتی

برگزاری چهارمین دوره "بازرسی فنی رنگ و پوشش های صنعتی PCI"

مرکز آموزش موسسه گسترش علم و فن جوش در راستای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی خود، چهارمین دوره "بازرسی فنی رنگ و پوشش های صنعتی" را برگزار نمود. این دوره با تدریس مهندس عبدالرحیم هویدایی و به مدت 16 ساعت برگزار گردید.

مشاهده تصاویر