پژوهش: تشکیل انجمن صنفی مهندسین جوش استان خوزستان (WESK) به عنوان اولین انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش در کشور

تشکیل انجمن صنفی مهندسین جوش استان خوزستان (WESK) به عنوان اولین انجمن صنفی کارگری مهندسین جوش در کشور

در تاریخ 94/6/1  اولین مجمع عمومی انجمن صنفی کارگری " مهندسین جوش استان خوزستان"  (WESK) به عنوان اولین انجمن از این نوع در کشور، با حضور نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و تشکیل هیئت رئیسه مجمع در محل مرکز آموزش علمی کاربردی کارگران اهواز برگزار گردید.