پژوهش: برگزاری اولین جلسه انجمن مهندسین جوش استان خوزستان

برگزاری اولین جلسه انجمن مهندسین جوش استان خوزستان

اولین جلسه رسمی انجمن مهندسین جوش استان خوزستان در تاریخ 94/6/6 با حضور اعضای هیئت مدیره در محل دفتر انجمن برگزار گردید.