ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

صاویری از حضور موسسه گسترش علم و فن جوش در ششمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان
15 لغایت 18 آذرماه 1393
اهواز- محل نمایشگاه های دائمی استان خوزستان

مشخصات آلبوم

Google +1