نمایشگاه جانبی اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی

نمایشگاه جانبی اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی در مشهد، آبانماه 1392

مشخصات آلبوم

Google +1