پنجمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

تصاویری از حضور موسسه گسترش علم و فن جوش در پنجمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان در اهواز- 24 الی 27 دیماه 1392

مشخصات آلبوم

Google +1